Έως αύριο 12/11 η προθεσμία κατάθεσης προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων στο Δήμο Λέσβου - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

11/11/18

Έως αύριο 12/11 η προθεσμία κατάθεσης προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων στο Δήμο Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.λπ.«,   προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 17.094,00 € χωρίς ΦΠΑ (17%) .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00 της Δευτέρας 12.11.2018.

Αναλυτικά: