10 άτομα με σύμβαση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου - Έως 5/3 οι αιτήσεις - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

27/2/19

10 άτομα με σύμβαση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου - Έως 5/3 οι αιτήσεις

H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ θέλει να προσλάβει 10 άτομα, επιστημονικό προσωπικό και εργατοτεχνίτες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση:  Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  Τ.Κ. 81131 - Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087 και FAX: 22510-20745 & 22510-37414), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 

Υποβολή αιτήσεων από 27-02-2019 έως  05-03-2019