Προσλήψεις χωρίς απολυτήριο λυκείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όλες οι θέσεις εργασίας - Ειδήσεις από τη Λέσβο | Νέα Μυτιλήνης | Νέα Λέσβου

10/7/19

Προσλήψεις χωρίς απολυτήριο λυκείου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όλες οι θέσεις εργασίας

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Μυτιλήνη.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 22.7.2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31.7.2019 

Πληροφορίες:
Ε. Γιακουμάτου: 2251036131
Μ. Παπαδημητρίου: 2251036132
Ε. Καρδάτου: 2251036134

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, υπόψιν κας Ε. Γιακουμάτου (τηλ. επικοινωνίας: 2251036131).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.